Synergistically modulating d-band centers of bimetallic elements for activating cobalt atoms and promoting water dissociation toward accelerating alkaline hydrogen evolution

Shu Ming Li, Zhan Liu, Xiao Yun Li, Cui Fang Ye, Yu Li, Jin Ping Liu, Shen Yu, Ming Hui Sun, Li Hua Chen, Bao Lian Su, Yi Long Wang

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche