β-Selective one-pot fluorophosphorylation of d,d -heptosylglycals mediated by selectfluor

Stéphane Vincent, Abdellatif Tikad

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche