Micron-Sized Zeolite Beta Single Crystals Featuring Intracrystal Interconnected Ordered Macro-Meso-Microporosity Displaying Superior Catalytic Performance

Ming Hui Sun, Li Hua Chen, Shen Yu, Yu Li, Xian Gang Zhou, Zhi Yi Hu, Yu Han Sun, Yan Xu, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Micron-Sized Zeolite Beta Single Crystals Featuring Intracrystal Interconnected Ordered Macro-Meso-Microporosity Displaying Superior Catalytic Performance ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

Chemistry