Micron-Sized Zeolite Beta Single Crystals Featuring Intracrystal Interconnected Ordered Macro-Meso-Microporosity Displaying Superior Catalytic Performance

Ming Hui Sun, Li Hua Chen, Shen Yu, Yu Li, Xian Gang Zhou, Zhi Yi Hu, Yu Han Sun, Yan Xu, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche