Hydroxyapatite-reinforced alginate fibers with bioinspired dually aligned architectures

Fuqiang Wan, Hang Ping, Wenxuan Wang, Zhaoyong Zou, Hao Xie, Bao Lian Su, Dabiao Liu, Zhengyi Fu

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche