Hierarchical Titanium Silicalite-1 Zeolites Featuring an Ordered Macro-Meso-Microporosity for Efficient Epoxidations

Shen Yu, Ming Hui Sun, Yuan Yuan Wang, Zhan Liu, Jia Min Lyu, Yi Long Wang, Zhi Yi Hu, Yu Li, Li Hua Chen, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche