Adsorption-Catalysis-Conversion of Polysulfides in Sandwiched Ultrathin Ni(OH)2-PANI for Stable Lithium–Sulfur Batteries

Min Yan, Zhao Yun Wang, Guo Wei Yu, Rui Huang, Cai Yun Zhang, Xiao Ning Chang, Wen Da Dong, Xiao Long Liu, Jian Liu, Hemdan S.H. Mohamed, Zhi Tian Liu, Yu Li, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche