Nitrogen-doped graphene in-situ modifying MnO nanoparticles for highly improved lithium storage

Hua Wen Huang, Shan Shan Fan, Wenda Dong, Wei Zou, Min Yan, Zhao Deng, Xianfeng Zheng, Jing Liu, Hong En Wang, Lihua Chen, Yu Li, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Nitrogen-doped graphene in-situ modifying MnO nanoparticles for highly improved lithium storage ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.