Three-dimensional ordered hierarchically porous carbon materials for high performance Li-Se battery

Hongyan Li, Wenda Dong, Chao Li, Tarek Barakat, Minghui Sun, Yingying Wang, Liang Wu, Lang Wang, Lei Xia, Zhi Yi Hu, Yu Li, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Three-dimensional ordered hierarchically porous carbon materials for high performance Li-Se battery ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.