Single-cell yolk-shell nanoencapsulation for long-term viability with size-dependent permeability and molecular recognition

Li Wang, Yu Li, Xiao Yu Yang, Bo Bo Zhang, Noëlle Ninane, Henk J. Busscher, Zhi Yi Hu, Cyrille Delneuville, Nan Jiang, Hao Xie, Gustaaf Van Tendeloo, Tawfique Hasan, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Single-cell yolk-shell nanoencapsulation for long-term viability with size-dependent permeability and molecular recognition ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

Physique & Astronomie