Justitie morgen: de toekomst van de Vredegerechten in een breder perspectief. Redevoering uitgesproken ter gelegenheid van de studiedag. "De Vrederechter, eerstelijnsrechter bij uitstek"

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

3 Téléchargements (Pure)
langue originaleNéerlandais
Pages (de - à)413-438
Nombre de pages26
journalJournal des juges de paix et de police
Etat de la publicationPublié - 1998

Contient cette citation