Growing ordered CuO nanorods on 2D Cu/g-C3N4 nanosheets as stable freestanding anode for outstanding lithium storage

Hemdan S.H. Mohamed, Chao Fan Li, Liang Wu, Wen Hua Shi, Wen Da Dong, Jing Liu, Zhi Yi Hu, Li Hua Chen, Yu Li, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results