Ziekenhuisrekening en bevrijdende verjaring. Een eerste cassatiearrest omtrent art. 227bis B.W. Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 januari 1997

Hendrik Vuye, Patrick Wéry

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

2 Téléchargements (Pure)
langue originaleNéerlandais
Pages (de - à)27-35
Nombre de pages9
journalRecente arresten van het Hof vanCassatie
Etat de la publicationPublié - 1998

Contient cette citation