Synthesis of hydrophobic and hydrophilic TiO2 nanofluids for transformable surface wettability and photoactive coating

Jie Hu, Tian Zhao, Wei Geng, Yi Lu, Xiao Fang Zhao, Yuan Zhou Li, Yu Qian Tang, Jia Wen Liu, Li Ying Wang, Christoph Janiak, Xiao Yu Yang, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche