Size effect of bifunctional gold in hierarchical titanium oxide-gold-cadmium sulfide with slow photon effect for unprecedented visible-light hydrogen production

Heng Zhao, Chao Fan Li, Zhi Yi Hu, Jing Liu, Yu Li, Jinguang Hu, Gustaaf Van Tendeloo, Li Hua Chen, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche