Relationships of temperature and biodiversity with stability of natural aquatic food webs

Qinghua Zhao, Paul J. Van den Brink, Chi Xu, Shaopeng Wang, Adam Clark, Canan Karakoç, George Sugihara, Claire Widdicombe, Angus Atkinson, Shin-ichiro Matsuzaki, Ryuichiro Shinohara, Shuiqing He, Yingying Wang, Frederik De Laender

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Filtrer
Terminé

Résultats de recherche