Probing and suppressing voltage fade of Li-rich Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2 cathode material for lithium-ion battery

Wei Zou, Fan Jie Xia, Jian Ping Song, Liang Wu, Liang Dan Chen, Hao Chen, Yang Liu, Wen Da Dong, Si Jia Wu, Zhi Yi Hu, Jing Liu, Hong En Wang, Li Hua Chen, Yu Li, Dong Liang Peng, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Probing and suppressing voltage fade of Li-rich Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2 cathode material for lithium-ion battery ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

Material Science

Engineering