Porous and responsive hydrogels for cell therapy

Li Wang, Myriam Neumann, Tianlong Fu, Weida Li, Xin Cheng, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle de revueRevue par des pairs

Résultats de recherche