Polydopamine nanocoated whole-cell asymmetric biocatalysts

Li Wang, Zhi Yi Hu, Xiao Yu Yang, Bo Bo Zhang, Wei Geng, Gustaaf Van Tendeloo, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche