n-p Heterojunction of TiO2-NiO core-shell structure for efficient hydrogen generation and lignin photoreforming

Heng Zhao, Chao Fan Li, Li Yang Liu, Bruna Palma, Zhi Yi Hu, Scott Renneckar, Stephen Larter, Yu Li, Md Golam Kibria, Jinguang Hu, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche