N-Doping Coupled with Co-Vacancies Activating Sulfur Atoms and Narrowing Bandgap for CoS Toward Synergistically Accelerating Hydrogen Evolution

Ping Zeng, Yang Meng, Zhan Liu, Guo Qi Sun, Xiao Yun Li, Xiao Yu Yang, Cui Fang Ye, Yu Li, Jin Ping Liu, Li Hua Chen, Bao Lian Su, Yi Long Wang

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « N-Doping Coupled with Co-Vacancies Activating Sulfur Atoms and Narrowing Bandgap for CoS Toward Synergistically Accelerating Hydrogen Evolution ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

INIS

Chemistry

Material Science

Keyphrases

Chemical Engineering