Intratumoral high-payload delivery and acid-responsive release of H2 for efficient cancer therapy using the ammonia borane-loaded mesoporous silica nanomedicine

Tian Yang, Zhaokui Jin, Zhihao Wang, Penghe Zhao, Bin Zhao, Mingjian Fan, Lihua Chen, Tianfu Wang, Bao Lian Su, Qianjun He

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche