Interfacial co-existence of oxygen and titanium vacancies in nanostructured TiO2 for enhancement of carrier transport

Yi Lu, Yi Xuan Liu, Li He, Li Ying Wang, Xiao Long Liu, Jia Wen Liu, Yuan Zhou Li, Ge Tian, Heng Zhao, Xiao Hang Yang, Jie Liu, Christoph Janiak, Silvia Lenaerts, Xiao Yu Yang, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche