Homojunction of Oxygen and Titanium Vacancies and its Interfacial n–p Effect

Si Ming Wu, Xiao Long Liu, Xi Liang Lian, Ge Tian, Christoph Janiak, Yue Xing Zhang, Yi Lu, Hao Zheng Yu, Jie Hu, Hao Wei, Heng Zhao, Gang Gang Chang, Gustaaf Van Tendeloo, Li Ying Wang, Xiao Yu Yang, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Empreinte digitale Examiner les sujets de recherche de « Homojunction of Oxygen and Titanium Vacancies and its Interfacial n–p Effect ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

composés chimiques

Ingénierie et Science des Matériaux