Hierarchical porous flower-like TiO2-B constructed by thin nanosheets for efficient lithium storage

Kaili Yin, Yi Cai, Xianfeng Zheng, Zhao Deng, Bao Lian Su, Hong En Wang

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Équipement