Facile synthesis of hierarchical and porous V2O5 microspheres as cathode materials for lithium ion batteries

Hong En Wang, Dai Song Chen, Yi Cai, Run Lin Zhang, Jun Meng Xu, Zhao Deng, Xian Feng Zheng, Yu Li, Igor Bello, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche