Facile and fast synthesis of porous TiO2 spheres for use in lithium ion batteries

Hong En Wang, Jun Jin, Yi Cai, Jun Meng Xu, Dai Song Chen, Xian Feng Zheng, Zhao Deng, Yu Li, Igor Bello, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche