Escherichia coli templated iron oxide biomineralization under oscillation

Panpan He, Junhui Guo, Liwen Lei, Jiafeng Jiang, Qichang Li, Zhiyi Hu, Baolian Su, Zhengyi Fu, Hao Xie

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche