Coherent TiO2/BaTiO3 heterostructure as a functional reservoir and promoter for polysulfide intermediates

Hong En Wang, Kaili Yin, Xu Zhao, Ning Qin, Yu Li, Zhao Deng, Liuchun Zheng, Bao Lian Su, Zhouguang Lu

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Équipement