Cobalt(II) complexes of nitrile-functionalized ionic liquids

Peter Nockemann, Michael Pellens, Kristof Van Hecke, Luc Van Meervelt, Johan Wouters, Ben Thijs, Evert Vanecht, Tatjana N. Parac-Vogt, Hasan Mehdi, Stijn Schaltin, Jan Fransaer, Stefan Zahn, Barbara Kirchner, Koen Binnemans

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche