Cascade electronic band structured zinc oxide/bismuth vanadate/three-dimensional ordered macroporous titanium dioxide ternary nanocomposites for enhanced visible light photocatalysis

Heng Zhao, Meryam Zalfani, Chao Fan Li, Jing Liu, Zhi Yi Hu, Mounira Mahdouani, Ramzi Bourguiga, Yu Li, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche