An oxygen-deficient vanadium oxide@N-doped carbon heterostructure for sodium-ion batteries: Insights into the charge storage mechanism and enhanced reaction kinetics

Qingyuan Ren, Ning Qin, Bin Liu, Yuan Yao, Xu Zhao, Zhao Deng, Yu Li, Yucheng Dong, Dong Qian, Bao Lian Su, Wenjun Zhang, Hong En Wang

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche