Amino acid-based biohybrids for nano-shellization of individual desulfurizing bacteria

Nan Jiang, Guo Liang Ying, Shao Yin Liu, Ling Shen, Jie Hu, Ling Jun Dai, Xiao Yu Yang, Ge Tian, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche