Adherence and interaction of cationic quantum dots on bacterial surfaces

Cheng Yang, Hao Xie, Qi Chang Li, En Jie Sun, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche