Active faceted Cu2O hollow nanospheres for unprecedented adsorption and visible-light degradation of pollutants

Wenbei Yu, Jing Liu, Ming Yi, Jiuxiang Yang, Wenda Dong, Chao Wang, Heng Zhao, Hemdan S.H. Mohamed, Zhao Wang, Lihua Chen, Yu Li, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche