A polystyrene/WO3 opal composite monolayer film as a building block for the fabrication of 3D WO3 inverse opal films

Hua Li, Jian Feng Wang, Guillaume Vienneau, Guo Bin Zhu, Xi Gang Wang, Jacques Robichaud, Bao Lian Su, Yahia Djaoued

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche