3D ordered macroporous germanium fabricated by electrodeposition from an ionic liquid and its lithium storage properties

Xin Liu, Jiupeng Zhao, Jian Hao, Bao Lian Su, Yao Li

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résultats de recherche