3D Graphene-based macro-mesoporous frameworks as enzymatic electrodes

Ling Shen, Jie Ying, Lei Ren, Yao Yao, Yi Lu, Ying Dong, Ge Tian, Xiao Yu Yang, Bao Lian Su

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « 3D Graphene-based macro-mesoporous frameworks as enzymatic electrodes ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

Material Science

Chemical Engineering

Engineering