Ti-MOF single-crystals featuring an intracrystal macro-microporous hierarchy for catalytic oxidative desulfurization

Shen Yu, Yu Xiao, Zhan Liu, Jia Min Lyu, Yi Long Wang, Zhi Yi Hu, Yu Li, Ming Hui Sun, Li Hua Chen, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results