Single cells in nanoshells for the functionalization of living cells

Wei Geng, Li Wang, Nan Jiang, Jian Cao, Yu Xuan Xiao, Hao Wei, Ali K. Yetisen, Xiao Yu Yang, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalReview article

Equipment