Oxygen self-doped g-C3N4 with tunable electronic band structure for unprecedentedly enhanced photocatalytic performance

Fangyan Wei, Yang Liu, Heng Zhao, Xiaoning Ren, Jing Liu, Tawfique Hasan, Lihua Chen, Yu Li, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results