N-Doping Coupled with Co-Vacancies Activating Sulfur Atoms and Narrowing Bandgap for CoS Toward Synergistically Accelerating Hydrogen Evolution

Ping Zeng, Yang Meng, Zhan Liu, Guo Qi Sun, Xiao Yun Li, Xiao Yu Yang, Cui Fang Ye, Yu Li, Jin Ping Liu, Li Hua Chen, Bao Lian Su, Yi Long Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results