Machine-intelligent inkjet-printed α-Fe2O3/rGO towards NO2 quantification in ambient humidity

Tien Chun Wu, Jie Dai, Guohua Hu, Wen Bei Yu, Osarenkhoe Ogbeide, Andrea De Luca, Xiao Huang, Bao Lian Su, Yu Li, Florin Udrea, Tawfique Hasan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results