Light-assisted preparation of heterostructured g-C 3 N 4 /ZnO nanorods arrays for enhanced photocatalytic hydrogen performance

Jing Liu, Xiao Ting Yan, Xu Sen Qin, Si Jia Wu, Heng Zhao, Wen Bei Yu, Li Hua Chen, Yu Li, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Search results