Interwoven scaffolded porous titanium oxide nanocubes/carbon nanotubes framework for high-performance sodium-ion battery

Wen Bei Yu, Wen Da Dong, Chao Fan Li, Nasiruddin Macadam, Jiu Xiang Yang, Guo Bin Zhang, Zhi Yi Hu, Tien Chun Wu, Yu Li, Tawfique Hasan, Li Hua Chen, Li Qiang Mai, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results