Gas leaching as a path to build hierarchical core-corona porous alumina nanostructures with extraordinary pollutant treatment capacity

Chao Wang, Shaozhuan Huang, Li Wang, Zhao Deng, Jun Jin, Jing Liu, Lihua Chen, Xianfeng Zheng, Yu Li, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results