Enhanced stability of highly-dispersed copper catalyst supported by hierarchically porous carbon for long term selective hydrogenation

Nian Hu, Xiao Yun Li, Si Ming Liu, Zhao Wang, Xiao Ke He, Yue Xin Hou, Yu Xiang Wang, Zhao Deng, Li Hua Chen, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results