Design of new anode materials based on hierarchical, three dimensional ordered macro-mesoporous TiO2 for high performance lithium ion batteries

Jun Jin, Shao Zhuan Huang, Jing Liu, Yu Li, Dai Song Chen, Hong En Wang, Yong Yu, Li Hua Chen, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results