Click Reaction for Reversible Encapsulation of Single Yeast Cells

Wei Geng, Nan Jiang, Guang Yan Qing, Xiaolong Liu, Li Wang, Henk J. Busscher, Ge Tian, Taolei Sun, Li Wang, Yunuen Montelongo, Christoph Janiak, Guo Zhang, Xiao Yu Yang, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results