Boosting molecular diffusion following the generalized Murray's Law by constructing hierarchical zeolites for maximized catalytic activity

Ming Hui Sun, Shu Shu Gao, Zhi Yi Hu, Tarek Barakat, Zhan Liu, Shen Yu, Jia Min Lyu, Yu Li, Shu Tao Xu, Li Hua Chen, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results